Mohini Sharma, Soha Ali Khan, Dr. Rashi Jain (Winner) Alice Lee Giannetta
Mohini Sharma, Soha Ali Khan, Dr. Rashi Jain (Winner) Alice Lee Giannetta
Dr. Akshata Prabhu (1st Runner-up), Dr.Rashi Jain(Winner 2019-20) Urmi Mala (2nd Runner-uUp)
Dr. Akshata Prabhu (1st Runner-up), Dr.Rashi Jain(Winner 2019-20) Urmi Mala (2nd Runner-uUp)
Mahima Mahajan, Soha Ali Khan, Mohini Sharma, Alice Lee Giannetta,
Mahima Mahajan, Soha Ali Khan, Mohini Sharma, Alice Lee Giannetta,
Mohini Sharma
Mohini Sharma
Kunal Kapoor
Kunal Kapoor
Analytics