Dr. Akshata Prabhu (1st Runner-up), Dr.Rashi Jain(Winner 2019-20) Urmi Mala (2nd Runner-uUp)
Dr. Akshata Prabhu (1st Runner-up), Dr.Rashi Jain(Winner 2019-20) Urmi Mala (2nd Runner-uUp)
Mahima Mahajan, Soha Ali Khan, Mohini Sharma, Alice Lee Giannetta,
Mahima Mahajan, Soha Ali Khan, Mohini Sharma, Alice Lee Giannetta,
Mohini Sharma
Mohini Sharma
Kunal Kapoor
Kunal Kapoor
Kunal Kapoor, Soha Ali Khan, Alice Lee Giannetta, Mahima Mahajan and Mohini Sharma, Alice Lee Giannetta
Kunal Kapoor, Soha Ali Khan, Alice Lee Giannetta, Mahima Mahajan and Mohini Sharma, Alice Lee Giannetta
Analytics